Chương trình chung

Chương trình Hội nghị VCCA 2017 có thể xem ở đây.

Chú ý: Chair của các Tiểu ban có thể thay đổi tùy theo tình hình tham dự thực tế của các Ủy viên Ban Chương trình.