Tài trợ

 

Cơ quan bảo trợ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Bộ Công thương