Những mốc thời gian quan trọng

Nộp toàn văn báo cáo 01/06/2017 – 20/08/2017

01/06/2017 – 31/08/2017

Thông báo chấp nhận bài 05/10/2017 – 10/10/2017
Nộp bài đã hoàn thiện 20/10/2017 – 30/10/2017
Đăng ký tham dự Hội nghị 01/11/2017 – 30/11/2017
Hội nghị 01-02/12/2017

Theo đề nghị của một số tác giả, Ban tổ chức Hội nghị VCCA 2017 đã dời thời hạn nộp toàn văn báo cáo đến ngày 31/08/2017.