Nộp bài

 

Quy cách nộp bài

Bài báo phải là công trình công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới, chưa công bố được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của Hội nghị VCCA-2021. Quy cách viết bài xin tham khảo ở trang web Hội nghị và nộp trực tuyến toàn văn qua trang web http://vcca.engineer/vcca2021/vi/ trước ngày 15/07/2021. Khi bài báo được chấp nhận, tác giả phải đăng ký tham dự và trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo không đăng ký trình bày sẽ không được đưa vào CD/USB kỷ yếu Hội nghị.