Những mốc thời gian quan trọng

Nộp toàn văn báo cáo 20/04/2021 – 15/08/2021

20/04/2021 – 31/07/2021

Thông báo chấp nhận bài 31/08/2021 – 15/09/2021
Nộp bài đã hoàn thiện 30/09/2021 – 05/10/2021
Đăng ký tham dự Hội nghị 06/10/2021 – 01/11/2021
Hội nghị 08-09/04/2022

03-05/11/2021