Công bố

 

Các báo cáo gửi tới Hội nghị sẽ được Ban chương trình phản biện kín để đăng trong đĩa CD kỷ yếu có chỉ số ISBN và có mã bài quốc tế DOI của Hội nghị VCCA-2021  và được tuyển chọn đăng trên các tạp chí Tin học và điều khiển học” thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ” thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, và chuyên san  Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa của Tạp chí Tự động hoá ngày nay thuộc Hội Tự động hóa Việt Nam.